متن: سیجل – «پسر بد» (با همراهی ام جی و کرنلا)


Sijal – Pesare Bad ft. MJ and Cornella

کرﻧﻼ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که/ﺑﻮﺩﯼ ﻫﻤیشه ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﺷﺪﯼ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺳﺮﯼ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺁﺭﻩ ﭼﻪ ﺑﺪه سلیقه
ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ ﻫﻤینه/بزنی ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺭﻭ ﺯﻭﺩ ﺳﺮﯼ ﺯﻣین هی
ﺗﻮ ﺳﺮ منی حیف که ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺯمینه
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﺘﻮ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺖ ﺭﻭ ﻟﺒاﻡ ﻣیخوﺍﻡ
که همیشه ببینن ﻣاﻝ ﺗﻮﺍم
جاهاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ میرﻡ/ﺁﺩﻣاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﯾﺪﻡ
ولی ﻣﻨﺼﺮﻑ ﻣیشم/ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣیشم
ﻭلی ﺗﻮ…
همیشه دنبال ﺷﺮ/پلیسم ﺩﻧﺒاﻟﺖ کرﺩ/ﻣﻨﻢ ﻫﻤﺶ دنباﻟﺘﻢ

ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباید/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ

قسمت ۱: ﺍﻡ جی
ﯾﻪ پسر ﺑﺪ میشه ﯾﻪ پدر ﺑﺪ/ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖُ ﻭﻝ میکنه ﺑﺰﻧﻪ ﭼپ
ﺟﺪﯾﺪﺍ ﺣﺲ عجیبی ﻧﮏ ﺩﺳﺘﻤﻪ/ﺟﮏ نیست ﻓﮑﺮ کنم ﺍﯾﻦ کک ﺑﺴﺘﻤﻪ
نمیندازم ﺳﺮ رفاقای ﺑﺪ/یا ﺍﻭﻥ ﺍکیپاﯼ ﻟﺶ/میشه یکی پاﯼ حش
یکی ﻓاﺗﺤﺶ ﺧﻮﻧﺪﺱ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪگی سریاله ﻣﺴﺨﺮﺱ ﻫﺮ چیم بگی ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺶ
پاﺩﺵ بخیر ﺍﻭﻥ تیکه‌هاﯼ ﺭپی/پشت ﻣﻮﺗﻮﺭ سیکلت با ﯾﻪ رفیق
ﺭﯾﺴﻪهاﯼ ﺷﺪﯾﺪ/ﺳﻮسیس کالباﺱ ﺗﻮﯼ کیسه‌هاﯼ ﺧﺮﯾﺪ
همیشه پاﯼ همیم
ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻢ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﻧﮕاﺭ ساقیم ﺑﺪ ﺑﻮﺩ/ﻭلی ﻓﮑﺮ نمیکردم تا ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮﺩ
ﻧﻤیاﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻭ نیم/کسی نیستم که ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺑﻬﺶ تکیه کنی

همخوان: کرﻧﻼ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباید/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ

قسمت ۲: سیجل
ﻣﻦ ﯾﻪ پسر ﺑﺪﻡ ﻣیخاﺭﻩ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﻢ/ﺑﺰﻧﻪ ﺳﺮﻡ میدﻢ ﺭﮒ ﻭﺯﻡ ﻭ ﻭﺭﻡ
ﺣاﻝ نمیکنه ﺑاﻫاﻡ ﺯﯾاﺩ ﺧوﻧﻮﺍﺩﺕ/ﭼﻮﻥ ﻧﻪ نیوﻣﺪﻡ ﺑاﻻ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺭﻭ اصالت
ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺸﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑا ﺑﻮﺱ ﺧاﻟﺖ/ﯾا ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮنی‌ﻫاﯼ شیک ﺗﻮ سفاﺭﺕ
ﺁﺭﻩ ﻟﺠﻨﻢ ﻟﺠﻨﻢ ﻟﺠﻨﻢ ﻣﻦ/ﺗﺮسیم ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻢ
ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻧاﻣﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪﺍﻡ ﻣﻦ/ﻭلی ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻭﺍﺳﻪﯼ ﺗﻮ سیجلم ﻣﻦ
ﻫﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺟاﺵ که ﺑاﺏ میل نیست/باﻻ پایین ﺩﺍﺭﻩ خیلی
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﻭقتی بامی ﺩﺍﺋﻢ ﺳﺮ ﺣالی
بیبی ﺍﮔﻪ ﻟﺖ ﻭ پاﺭﯼ عیبی ﻧﺪﺍﺭﻩ
بین‌مون ﻫﺮ چی ﻫﺴﺖ دقیقه/ﺗا ﺁﺧﺮﻡ ﻭﺿﻊ همینه
ﺭﻭﺯﺍ کاﺭ ﺗﻮ ﻫﺮ دقیقه/ﺷﺒام خطایی که ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻦ میگن نستعلیقه

همخوان: کرﻧﻼ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباید/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ/ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ
ﺗﻮ ﺍﻭﻥ پسر ﺑﺪﯼ که نباﯾﺪ با ﻣﻦ باﺷﻪ

قسمت ۳: ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻡ جی
ﯾﻪ پسر ﺑﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺟﻮ گیر ﺷﻪ/ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﯾﻬﻮ دستگیر ﺷﻪ
ﯾﻪ پسر ﺑﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻪ/ﯾﻪ پسر ﺑﺪ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻔﺖ تیرﻩ
ﯾﻪ پسر ﺑﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺟﻮ گیر ﺷﻪ/ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﯾﻬﻮ ﺩﺭﮔیر ﺷﻪ
ﯾﻪ پسر ﺑﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻪ/یه پسر بد نباس هیچ وقت تسلیم شه

نظرت چیه...؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s